Elektronska fiskalizacijau Crnoj GoriŠta je važno znati

Šta znači elektronska fiskalizacija

Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

Koje su obaveze poreskih obveznika

Poreskih obveznici treba da:

Image

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da poseduju elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa PU, što će zahtijevati njihovu promjenu ili nadogradnju.

Novi kodovi koji se uvode

Pored nove opreme, poreski obveznici će svakodnevno koristiti 2 koda za komunikaciju sa poreskom upravom:

Image

Tehnički gledano, svaki poreski obveznik će dobiti Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF). IKOF poreskog obveznika je alfanumerički kod kojim se potvrđuje veza između poreskog obveznika (koji je obavezan da izdaje račun) i izdatog računa.

IKOF kreira softversko rješenje poreskog obveznika koje se koristi za izdavanje računa i predstavlja obavezni element svakog izdatog računa i kao takav se dostavlja Poreskoj upravi zajedno sa ostalim obaveznim elementima računa.

Drugi bitan kod je jedinstveni Identifikacioni kod računa (JIKR). Prilikom izdavanja svakog računa, poreski obveznik elektronski potpisuje elemente računa i dostavlja ih sistemu za fiskalizaciju putem uspostavljene elektronske veze.

Kako će sve da funkcioniše

Sve će da funkcioniše na sledeći način:

Slanje poruke prema serverima PU:

Image

Proces razmjene podataka počinje kada operator treba da na elektronskom naplatnom uređaju (ENU) izda račun klijentu. Nakon što operator popuni sve elemente računa (stavke računa, cijena, PDV) i na osnovu toga izračunava Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF) u skladu sa algoritmom opisanim u Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa.

Poslije toga, on priprema XML poruku sa zahtjevom i elektronski potpisuje pomoću privatnog ključa aplikacionog certifikata koji je registrovani davalac usluge (CA) izdao poreskom obvezniku za potrebe fiskalizacije. Potom se pokreće komunikacija i certifikatom servera se identifikuje server Poreske uprave.

Primanje poruke od servera PU:

Image

Sistem Poreske uprave dobija potpisanu XML poruku i verifikuje digitalni potpis i strukturu XML poruke. Ako je poruka prošla validaciju, pohranjuje se u bazi podataka fiskalizovanih računa (kao podatak i poruka u punom XML formatu).

Kada se XML poruka pohrani, Centralni informacioni sistem Poreske uprave (CIS) kroz fiskalni servis kreira odgovor sa jedinstvenim identifikacionim kodom računa (JIKR). Odgovor se potpisuje digitalnim certifikatom Poreske uprave i šalje elektronskom naplatnom uređaju (ENU) poreskog obveznika. Nakon što ENU dobije odgovor Poreske uprave, poreski obveznik je dužan da odmah odštampa gotovinski račun sa JIKR dobijenim od Poreske uprave i da odštampani račun preda ili dostavi klijentu.

Odgovori na najčešće postavljena pitanja o elektronskoj fiskalizaciji

 U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, na sajtu poreske uprave se može naći i set često postavljanih pitanja, koja će, kako kažu u Poreskoj upravi, na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

U nastavku možete videti ova pitanja kao i odgovore na njih. Ovu listu ćemo dopunjavati kako poreska uprava bude objavljivala nova pitanja i odgovore.

 
 
 
 
Koji su neophodni podaci koji se moraju štampati na gotovonskom računu koji će kupac dobiti sa ENU?

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u članu 7 definisani su podaci koje treba štampati na gotovinskom računu:

Član 7

“Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

– broj fiskalnog računa;

– vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

– oznaku operatora fiskalnog servisa;

– identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

– jedinstveni identifikacioni kod računa;

– način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

– rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

– poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja”.

U okviru Funkcionalne specifikacije, u dijelu 5.3. Registracija gotovinskog depozita na ENU, definisano je da u toku jednog dana obveznik mora registrovati gotovinski depozit, a da se podizanje gotovine može vršiti i više puta. Imajući u vidu da može doći do pogrešnog unosa depozita, a pošto nije predviđena mogućnost da se depozit unese više puta u toku dana (dosadašnje fiskalne kase/štampači su imali mogućnost da se više puta unese depozit, a kasa ih sve sabira), da li će biti moguća izmjena unijetog depozita.
Kako će izgledati XML fajl koji vraća Vaš server, tj. kako će izgledati odgovor servera?
Da li je moguće dobiti kvalifikovane sertifikate i registrovati se u ROF i RSPOS iako se još uvek nije izvršila registracija firme u Crnoj Gori?
Kada će tehnička i funkcionalna specifikacija biti dostupne na engleskom jeziku?
Na koji način će se fiskalizovati privremene i konačne situacije koje izdaju privredna društva koja posluju u građevinskom sektoru, obzirom na to da iste po izdavanju moraju biti potpisane od strane nadzornog organa i investitora? Dali će se i na koji način fiskalizovati knjižna odobrenja i storna struktura?
Ukoliko dođe u prekida u internet konekciji gdje će veliki poreski obveznici predavati fakture na fiskalizaciju?
Ko izdaje certifikat za potrebe fiskalizacije?
Da li softver za fiskalizaciju, koji može biti instaliran centralno na serveru i fiskalizirati račune za više pojedinih naplatnih uređaja (kao "proxy" prema centralnom serveru PU), može biti instaliran na serveru koji je izvan Crne Gore, odnosno, da li će biti dopušteno spajanje prema poreskoj upravi sa serverom izvan Crne Gore?
Da li proizvođač softvera mora da ima registrovanu firmu u CG? Ako mora da li je dovoljno da ima predstavništvo?
Da li razmišljate da napravite mailing listu gde bi nam slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje kad šta bude objavljano na portalu? Kad će početi registracija IT kompanija zainteresovanih za implementaciju?
Da li je potreban posebni računovodstveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, možemo zadržati postojeći program za računovodstvo?
U slučaju povrata robe kupcu, kada se radi korektivni račun ("drugi") sa izmjenom svih stavki inicijalnog računa koji poništavaju stavke iz ovog "prvog", u ovom slučaju krajnjem kupcu se ne izdaje druga roba već ima pravo na povrat sredstava (novca), ima li potrebe da se pravi "treći" račun jer nema dalje naplate i nema dalje prodaje robe?
Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?
Kada će portali za registraciju biti dostupni kako bi kompletirali proces registracije?
Kako će se sprovoditi elektronska fiskalizacija za firme koje se bave brzom poštom i čiji kuriri izdaju račune na licu mjesta?
Da li je štampa gotovinskih elektronskih fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije?
Da li se za gotovinske račune fiskalni printeri izbacuju iz upotrebe?
Da li se i dalje moraju koristiti fiskalne kase za izdavanje gotovinskih računa ili može da se koristi termalni printer povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani seftver?
Na koji način je zamisljeno korigovanje (korektivni račun tj. povrat) za račune koji nisu prethodno prošli kroz sistem elektronske fiskalizacije?
Kako u januaru 2021. godine vršimo povrat tj. korektivni račun za račune iz decembra 2020.?
Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke?
Da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom Poreske uprave, budući da se bavimo pružanjem usluga u razvoju softvera?
Da li je proračun zarada usklađen sa propisima u Crnoj Gori?
Kada možemo dobiti verziju dokumentacije vezane za projekat elektronske fiskalizacije na engleskom jeziku?
Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?
Da li će preduzetnici, u konkretnom slučaju taksisti koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se obaveza odnosi samo na firme?
Da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01.01.2021. godinebudu u sistemu elektronske fiskalizacije ukoliko smo registrovani kao Društvo doo čiji je osnovač lokalna samoupravna?
Kakav je tretnam naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?
Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uređaj?
Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?
U slučaju prekida internet veze da li će se računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru?

Da nas kontaktirate kliknite sledeći link:

V2 Bit logo

V2 BIT D.O.O.
Druge Dalmatinske 47b,
81400 Nikšić

phone logo red  +382 (40) 685 758
mail logo red  .
WWW logo red  www.v2-bit.me

 

 

      Podrška

phone logo green  +382 (40) 685 758
mail logo green  .
WWW 1    www.v2-bit.me/podrska
© Copyright 2020 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro